Mleko w die­cie doro­słego czło­wieka

kazeina na noc

Mleko jest poży­wie­niem czło­wieka od paru tysięcy lat i spo­ży­wamy je od pierw­szych tygo­dni naszego życia. Sta­nowi pod­stawę wyży­wie­nia dla wielu osób na świe­cie. Na prze­strzeni lat zmie­nił się jego skład oraz spo­sób przy­go­to­wa­nia i dostar­cza­nia do kon­su­menta. Świa­domy nabywca naj­chęt­niej wybiera mleko od krowy, która pasie się na zie­lo­nej łące. Mleko ma na­dal wyso­kie war­to­ści odżyw­cze a zale­ce­nia jego spo­ży­cia to co naj­mniej 2 szklanki mleka na dzień.

Czym jest kaze­ina?

Kaze­ina to naj­waż­niej­sze biało wystę­pu­jące w mleku i jego prze­two­rach. W mleku kro­wim, aż 70–80 % w całej puli białka sta­nowi kaze­ina. Jest naj­bar­dziej przy­dat­nym biał­kiem jako skład­nik budul­cowy, do syn­tezy bia­łek oso­cza krwi i hemo­glo­biny. Wystę­puje w postaci miceli i cha­rak­te­ry­zuje się znacz­nym roz­mia­rem czą­ste­czek wcho­dzą­cych w jej skład oraz stop­nio­wym uwal­nia­niem ami­no­kwa­sów do krwio­biegu. Zawar­tość poszcze­gól­nych ami­no­kwa­sów, czyli izo­leu­cyny, tyro­zyny, waliny i kwasu glu­ta­mi­no­wego odróż­nia ją od białka ser­wat­ko­wego.

Kaze­ina na noc to wzmoc­nione dzia­ła­nie anty­ka­ta­bo­liczne

kazeina na noc

Kaze­ina w odróż­nie­niu od innych bia­łek pozy­tyw­nie wyróż­nia się dłu­go­ścią czasu tra­wie­nia. Spo­wo­do­wane jest to słabą roz­pusz­czal­no­ścią w niskim pH żołądka, a zara­zem dłuż­szym tra­wie­niem. Osoby tre­nu­jące, z tej wła­śnie przy­czyny sto­sują kaze­inę na noc ze sprawdzonych firm, tj. sklep Świat Supli. Rozwią­za­nie to pomaga zacho­wać cią­głość przy­swa­ja­nia skład­ników odżyw­czych i wspo­maga pro­cesy ana­bo­liczne. Orga­nizm w cza­sie snu trawi ami­no­kwasy z kaze­iny, pozwala to lepiej chro­nić mię­śnie przed roz­pa­dem pod­czas noc­nej rege­ne­ra­cji.

Rodzaje odży­wek na bazie kaze­iny

  • Kaze­ina mice­larna, naj­bar­dziej war­to­ściowe białka sto­so­wa­ne w odżyw­kach, powstała w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym oczyszczającym z zanieczyszczeń,
  • Kaze­inian wap­nia to dodat­kowe skład­niki mine­ralne dla orga­ni­zmu,
  • Hydro­li­zat kaze­iny to kaze­ina pod­dana pro­ce­sowi hydro­lizy w celu zmiany struk­tury i polep­sze­nia wła­ści­wo­ści wch­ła­nia­nia i tra­wie­nia.

Ochraniaj mięśnie, stosując kazeinę na noc.