Suplementy sportowe

Mleko w die­cie doro­słego czło­wieka

kazeina na noc

Mleko jest poży­wie­niem czło­wieka od paru tysięcy lat i spo­ży­wamy je od pierw­szych tygo­dni naszego życia. Sta­nowi pod­stawę wyży­wie­nia dla wielu osób na świe­cie. Na prze­strzeni lat zmie­nił się jego skład oraz spo­sób przy­go­to­wa­nia i dostar­cza­nia do kon­su­menta. Świa­domy nabywca naj­chęt­niej wybiera mleko od krowy, która pasie się na zie­lo­nej łące. Mleko ma na­dal wyso­kie …

Batoniki proteinowe – co powinniśmy o niech wiedzieć?

batoniki proteinowe

Baton proteinowy to baton, który zawiera dodatek białka serwatkowego lub izolatu białek. Takie batony to szybkie i wartościowe źródło białka. A jak wiadomo, białko jest niezbędnym elementem diety każdego człowieka. Uczestniczy ono w przezmianach metabolicznych w organizmie. Białko to bardzo ważny składnik błony komórkowej, a także jest substratem energetycznym. Niedobór białka w organizmie człowieka prowadzi …